Algemene Verkoopsvoorwaarden - Hoste BV

 

1. Toepassingsgebied

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelbon of overeenkomst tussen Hoste BV, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Albert I Laan 46, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0432.068.880 en haar koper. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enig afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

2. Offerte

Een offerte is geldig gedurende een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de datum offerte onder uitdrukkelijk voorbehoud van de beschikbaarheid van de voorraad, behoudens schriftelijke afwijkende afspraken.

3. Bestelbon

Elke bestelbon ondertekend door de koper verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzondering voorzien bij wet.

4. Voorschot

Uiterlijk bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst dient een voorschot te belope van het bedrag bepaald door HOSTE BV te worden voldaan.

5. Leveringstermijn

Geen enkele bestelling kan enerzijds door de koper worden ontbonden wegens niet naleving van de leveringstermijnen, zonder dat HOSTE BV voorafgaandelijk in gebreke is gesteld en zonder dat eerst een nieuwe leveringsdatum in onderling akkoord schriftelijk is vastgelegd.

6. Plaats van levering

De levering van het voertuig vindt steeds plaats op de maatschappelijke zetel van HOSTE BV, behoudens schriftelijke afwijkend akkoord.

7. Aanvaarding

De koper van een nieuw voertuig dient eventuele zichtbare gebreken aan het afgeleverde voertuig te melden binnen de zeven (7) dagen na levering per aangetekend schrijven. Tweedehandsvoertuigen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De koper van een tweedehandsvoertuig dient het voertuig te controleren en te inspecteren, alvorens de levering te aanvaarden. De Levering geldt als aanvaarding van eventuele zichtbare gebreken waarvan de koper van het tweedehandsvoertuig kennis of redelijkerwijze kennis had moeten hebben.

8. Risico overdracht

De risico’s met betrekking tot het voertuig gaan over op het ogenblik van de levering.

9. Garantie

De garantie is enkel van toepassing op een gebrek aan overeenstemming (verborgen gebreken). De garantie is niet van toepassing op gebreken te wijden aan wijzigingen, abnormaal gebruik, nalatigheid of een gebrek aan onderhoud van het voertuig. Volgende niet-limitatief opgesomde zaken vallen evenmin onder de garantie: onderhoudsbeurten en bijhorende vervangen voorgeschreven door constructeur, afstellingen, normale slijtage, rijklaar maken voertuig, koste voor repatriëring of takeling.

 10. Garantietermijn

De wettelijke garantie bij koop/verkoop van nieuwe voertuigen betreft een termijn van twee(2)jaar vanaf de levering van het voertuig. Bij de koop/verkoop van tweedehandsvoertuigen bedraagt de termijn één (1) jaar vanaf de levering van het voertuig. Huidige garantie wordt enkel bedongen in het voordeel van de koper en kan niet worden overgedragen op derden.

11. Territoriaal toepassingsgebied

De garantie is enkel van toepassing indien het gebrek aan overeenstemming zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland, Monaco en de prinsdommen Liechtenstein en Andorra en indien het voertuig op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik waarop de koper de tussenkomst eist van de verkoper in toepassing van de garantie.

12. Kennisgeving

Bij een gebrek aan overeenstemming dient de koper HOSTE BV uiterlijk binnen de twee (2) maanden na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming per aangetekend schrijven hiervan in kennis te stellen.

13. Bewijs

Indien een gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen de termijn van zes (6) maanden vanaf de levering van het voertuig, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek aan overeenstemming bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het voertuig of de aard van het gebrek. Na het verstrijken van voormelde termijn zal de koper moeten aantonen dat het gebrek aan overeenstemming reeds aanwezig was op ogenblik van levering.

14. Algemene zorgvuldigheid

De koper heeft steeds de plicht het voertuig, overeenkomstig de gebruikshandleiding van de constructeur, te gebruiken als een bonus pater familias, teneinde in geval van gebrek verdere schade te gevolge het gebrek aan overeenstemming ten alle tijden te vermijden.

15. Herstellingen

Indien de koper kan aantonen overeenkomstig artikel 13 dat het gebrek aan overeenstemming aanwezig was op het ogenblik van de levering heeft zij recht op herstel of vervanging conform de wettelijke bepalingen behalve indien dit onmogelijk is of buiten verhouding wat betreft de waarde of de ernst van het gebrek aan overeenstemming.

16. Uitvoering herstellingen

De herstellingen in het kader van de garantie moeten in de werkplaats van HOSTE BV of in een door HOSTE BV aangestelde werkplaats worden uitgevoerd. Behoudens bij voorafgaande schriftelijke bevestiging van HOSTE BV mag de koper de herstelling aan het voertuig in een andere werkplaats laten uitvoeren.

17. Aansprakelijkheid

HOSTE BV is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade geleden door derden ingevolge een gebrek aan overeenstemming van het voertuig.

18. Betaling

De totale prijs of het saldo wordt uiterlijk op het ogenblik van levering contant in euro’s betaald. Bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke intrest vermeerderd met 5% op het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de koopprijs (met een minimum van €250), onverminderd het recht van HOSTE BV om een hogere schadevergoeding en/of  de ontbinding van de overeenkomst lastens de koper te bekomen. Voormelde schadevergoeding is wederkerig.

19. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van het verkochte voertuig zal pas worden overgedragen op de koper tot na de volledige voldoening door de koper van al hetgeen als de door HOSTE BV geleverde prestaties of te leveren goederen, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. De risico’s met betrekking tot het voertuig gaan over op het moment van levering overeenkomstig artikel 8.

20. Overname voertuig

De overname van een tweedehandsvoertuig van de koper dient te worden vermeld op de bestelbon en is afhankelijk van onder meer: de levering van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van huidige koop/verkoop, het bewijs van de koper dat hij vrij over het tweedehandsvoertuig kan beschikken, geen voorwerp uitmaakt van beslag, correct naleven financieringsverplichtingen. De overnamewaarde van het over te nemen tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het voertuig, is definitief voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig, op het ogenblik van de levering door de koper, overeenstemt met de beschrijving op bestelbon of in een apart document. Bij gebreke aan beschrijving wordt het tweedehandsvoertuig, geacht zonder gebreke te zijn en zich in een redelijke staat te bevinden. De afgifte kan enkel geschieden per afzonderlijk ontvangstbewijs.

21. Overmacht

HOSTE BV kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor tekortkomingen in de uitvoering van haar verbintenissen die te wijten zijn aan overmacht. Als overmacht dient beschouwd te worden elke onvoorziene omstandigheid met betrekking tot leveranciers of materialen waarvan HOSTE BV zich gewoonlijk bedient die de uitvoering niet langer redelijkerwijze kan gevorderd worden. Volgende exemplatief opgesomde gevallen zijn te beschouwen als overmacht: door de overheid opgelegde maatregelen, laattijdige leveringen, faillissement van leverancier, oorlogen, brand- en waterschade, stakingen en lock-outs, enz.

22. Interpretatie

De titels in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel gemakshalve gebruikt en zullen niet dienen voor de interpretatie van die bepalingen.

23. Verzaking

Verzuim of vertraging van de uitoefening van HOSTE BV van enig recht uit onderhavige verkoopsvoorwaarden houdt geen verzaking aan dat recht in.

24. Deelbaarheid

Indien een bepaling van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig zijn, zal het overige deel van die bepaling en onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden uitwerking blijven vinden.

25. Toepasselijk recht en rechtsmacht

De offerte, bestelbon, aanbod of overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Geschillen met betrekking tot onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.